1913 Mở xưởng buôn bán, sửa chữa thiết bị đo lường cho tàu thuyền
02/1919 Thành lập công ty Noda Sokki
06/1931 Thành lập công ty Nippon Sokki. Vốn điều lệ 500,000 JPY.
06/1943 Mở chi nhánh Shimo Seki
06/1945 Cháy toàn công ty do đợt không kích Kobe
06/1956 Kỷ niệm 25 năm thành lập công ty
07/1960 Mở chi nhánh Osaka
07/1967 Mở văn phòng liên lạc Tokyo
03/1969 Dời chi nhánh chính về thành phố Kobe
04/1970 Mở chi nhánh Tokyo
06/1970 Tăng vốn điều lệ lên thành 30 triệu JPY.
10/1972 Mở chi nhánh Himeji
10/1973 Mở văn phòng liên lạc Nagoya
02/1973 Tăng vốn điều lệ lên thành 60 triệu JPY.
03/1976 Mở văn phòng Kita Kyushu
04/1976 Mở văn phòng Hiroshima
05/1979 Mở chi nhánh Kitakyushu
03/1980 Mở chi nhánh Nagoya
04/1981 Mở văn phòng Yokohama, Kyoto
06/1981 Kỷ niệm 50 năm thành lập công ty
10/1981 Tăng vốn điều lệ lên thành 80 triệu JPY
04/1985 Mở văn phòng Saitama
05/1985 Mở văn phòng Chiba
04/1986 Mở chi nhánh Kakogawa
10/1991 Tăng vốn điều lệ thành 100 triệu JPY
04/1992 Mở chi nhánh Saitama, Chiba, Yokohama, Kyoto Hiroshima
01/1995 Động đất Hanshin
11/1996 Thành lập chi nhánh Kanagawa
08/2000 Dời tổng công ty về quận Chuou, thành phố Kobe
04/2001 Tăng vốn điều lệ lên 180 triệu JPY
10/2002 Mở văn phòng Wakayama
04/2003 Mở chi nhánh Kurumeshi
05/2003 Mở văn phòng Okayama
04/2006 Thành lập công ty con tại Trung Quốc
09/2006 Đạt chứng nhận ISO14001
05/2007 Mở chi nhánh Toyama
06/2007 Mở chi nhánh Ooita
12/2007 Mở chi nhánh Sakai
04/2008 Mua lại công ty Nakajima Shoukai
01/2009 Tăng vốn điều lệ lên 230 triệu JPY
07/2010 Mở chi nhánh Wakayama
10/2010 Di dời chi nhánh Okayama
11/2010 Mở chi nhánh Muroran
04/2011 Mở chi nhánh Nagasaki
11/2012 Mở chi nhánh Takamatsu
11/2012 Đổi tên chi nhánh Shikoku thành Matsuyama
11/2012 Mở chi nhánh Fukuyama
12/2012 Thành lập NIPPON SOKKI (MALAYSIA)SDN.BHD.
04/2014 Mua lại công ty Nakajima
12/2012 Thành lập NIPPON SOKKI (THAILAND) Co., LTD
06/2015 Mở chi nhánh NIPPON SOKKI (MALAYSIA)SDN.BHD. ở Kuala Lumpur
07/2016 Mở chi nhánh Chintao
10/2017 Mở chi nhánh Tokushima
10/2019 Mở chi nhánh Yokohama, Fukuyama
04/2020 Mở chi nhánh Ueda